7co
30 مرداد 1401 - 09:21

نیروی انسانی مهمترین مولفه کتابخانه‌های عمومی است

وزیر فرهنگ گفت: مهمترین مولفه تاثیرگذاری نهاد کتابخانه های عمومی، نیروی انسانی است و در این زمینه با نیروهای علاقه مند به کتاب مواجه هستیم. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مصلی هایی که از بودجه عمومی برای توسعه و تجهیز استفاده خواهند کرد،موظف به پیش بینی احداث بخش های فرهنگی چون کتابخانه های عمومی در مصلی ها هستند زیرا ویژگی ممتاز کتابخانه های عمومینسبت به ساختارهای مشابه، عمومی بودن آن است؛ به این معنا که همه اقشار جامعه با هر سلایق در آن حضور می یابند و از امکاناتآن بهره مند می شوند و بر همین اساس همگی باید اهتمام ویژه ای نسبت به توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی در سراسر کشورداشته باشند. محمدمهدیاسماعیلیوزیرفرهنگوارشاداسلامیگفت:مصلیهاییکهازبودجهعمومیبرایتوسعهوتجهیزاستفادهخواهندکرد،موظفبهپیشبینیاحداثبخشهایفرهنگیچونکتابخانههایعمومیدرمصلیهاهستندزیراویژگیممتازکتابخانههایعمومینسبتبهساختارهایمشابه،عمومیبودنآناست؛بهاینمعناکههمهاقشارجامعهباهرسلایقدرآنحضورمییابندوازامکاناتآنبهرهمندمیشوندوبرهمیناساسهمگیبایداهتمامویژهاینسبتبهتوسعهوتجهیزکتابخانههایعمومیدرسراسرکشورداشتهباشند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ذکر این نکته که مهمترین مولفه تاثیرگذاری نهاد کتابخانه های عمومی، نیروی انسانی آن است،گفت: وقتی به استان ها سفر می کنیم، با نیروهای فعال و علاقه مند حوزه کتاب و کتابخوانی مواجه می شویم که اتفاقا بخش عمده آن هارا بانوان تشکیل می دهند. بانوانی که شغل طاقت فرسای کتابداری را با صبوری تدبیر می کنند و باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرند. عضوشورایعالیانقلابفرهنگیباذکرایننکتهکهمهمترینمولفهتاثیرگذارینهادکتابخانههایعمومی،نیرویانسانیآناست،گفت:وقتیبهاستانهاسفرمیکنیم،بانیروهایفعالوعلاقهمندحوزهکتابوکتابخوانیمواجهمیشویمکهاتفاقابخشعمدهآنهارابانوانتشکیلمیدهند.بانوانیکهشغلطاقتفرسایکتابداریراباصبوریتدبیرمیکنندوبایدبیشازپیشموردتوجهقرارگیرند.وی ادامه داد: خدا را شاکریم که بدنه کتابخانه های عمومی بسیار توانمند و به ترویج فرهنگ کتابخوانی علاقمند است و این توقع ما را ازنهاد کتابخانه ها افزایش می‌دهد. ویادامهداد:خداراشاکریمکهبدنهکتابخانههایعمومیبسیارتوانمندوبهترویجفرهنگکتابخوانیعلاقمنداستواینتوقعماراازنهادکتابخانههاافزایشمی‌دهد.اسماعیلی با با اشاره سفرهای استانی خود گفت: به هر استانی که سفر می کنیم، بسیاری از مردم متقاضی توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی هستند. بر همین اساس در سفرهای اخیر بودجه قابل توجهی به توسعه و تجهیز این کتابخانه ها اختصاص یافته وامیدواریم برنامه منسجم برای توسعه کتابخانه های عمومی سراسر کشور تدوین شود. اسماعیلیبابااشارهسفرهایاستانیخودگفت:بههراستانیکهسفرمیکنیم،بسیاریازمردممتقاضیتوسعهوتجهیزکتابخانههایعمومیهستند.برهمیناساسدرسفرهایاخیربودجهقابلتوجهیبهتوسعهوتجهیزاینکتابخانههااختصاصیافتهوامیدواریمبرنامهمنسجمبرایتوسعهکتابخانههایعمومیسراسرکشورتدوینشود.وزیر فرهنگ تاکید کرد:  باید برای هر استان اطلسی از پراکندگی، ظرفیت ها و کمبودهای کتابخانه های عمومی تهیه شود تا پیش از هرسفر استانی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که معتقدیم گسترش کتابخانه های عمومی از مهمترین ابزارهای کاهش آسیب های اجتماعی بهشمار می‌رود. وزیرفرهنگتاکیدکرد:بایدبرایهراستاناطلسیازپراکندگی،ظرفیتهاوکمبودهایکتابخانههایعمومیتهیهشودتاپیشازهرسفراستانیموردتوجهقرارگیرد؛چراکهمعتقدیمگسترشکتابخانههایعمومیازمهمترینابزارهایکاهشآسیبهایاجتماعیبهشمارمی‌رود.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت خود را موظف به تقویت بخش های مختلف کتابخانه های عمومی می داند چرا که برکاتفراوانی برای آن متصور هستیم. ویدربخشدیگریازسخنانخودگفت:دولتخودراموظفبهتقویتبخشهایمختلفکتابخانههایعمومیمیداندچراکهبرکاتفراوانیبرایآنمتصورهستیم.اسماعیلی ادامه داد: رسیدگی به زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فرهنگ ماموریتی فراوزارتخانه ای و فرانهادی است واهتمام به پویایی «نهضت کتابخوانی» جز ماموریت های فرانهادی محسوب می‌شود. اسماعیلیادامهداد:رسیدگیبهزیرساختهایسختافزاریونرمافزاریفرهنگماموریتیفراوزارتخانهایوفرانهادیاستواهتمامبهپویایی«نهضتکتابخوانی»جزماموریتهایفرانهادیمحسوبمی‌شود.وی همچنین افزود: دولت در کنار تلاش برای رفع چالش های اقتصادی کشور نسبت به توسعه فرهنگی اهتمام ویژه دارد که یکی از نشانههای آن  فعالیت منظم و با برنامه ستاد فرهنگی دولت به ریاست رئیس جمهوری و دبیری وزیر فرهنگ است. ویهمچنینافزود:دولتدرکنارتلاشبرایرفعچالشهایاقتصادیکشورنسبتبهتوسعهفرهنگیاهتمامویژهداردکهیکیازنشانههایآنفعالیتمنظموبابرنامهستادفرهنگیدولتبهریاسترئیسجمهوریودبیریوزیرفرهنگاست.اسماعیلی به ایجاد ریل گذاری جدید در حوزه نهاد کتابخانه ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فعالیت تاثیرگذار در نهاد کتابخانه هامستلزم داشتن روحیه جهادی و نگاهی اعتقادی به نهضت «کتابخوانی» است که این مسئله همان تغییر ریل گذاری در حوزه فعالیت نهادکتابخانه ها به شمار می‌رود که از یک کار اداری عادی در این حوزه فاصله بگیریم تا در مسیر اعتلای فرهنگی انقلاب اسلامی قدم هایاستواری برداشته شود. اسماعیلیبهایجادریلگذاریجدیددرحوزهنهادکتابخانههااشارهکردوخاطرنشانساخت:فعالیتتاثیرگذاردرنهادکتابخانههامستلزمداشتنروحیهجهادیونگاهیاعتقادیبهنهضت«کتابخوانی»استکهاینمسئلههمانتغییرریلگذاریدرحوزهفعالیتنهادکتابخانههابهشمارمی‌رودکهازیککاراداریعادیدراینحوزهفاصلهبگیریمتادرمسیراعتلایفرهنگیانقلاباسلامیقدمهایاستواریبرداشتهشود.وزیر فرهنگ در پایان با تاکید بر اهمیت آینده پژوهی در فعالیت نهاد کتابخانه های عمومی گفت: کتاب و کتابخانه امروز رقبای جدی داردو باید با علم و آگاهی به استقبال تغییرات این حوزه برویم تا با رفع موانع بتوانیم از ظرفیت مناسب نیروهای انسانی نهاد کتابخانه ها درراستای اعتلای نهضت کتابخوانی بهره مند شویم. وزیرفرهنگدرپایانباتاکیدبراهمیتآیندهپژوهیدرفعالیتنهادکتابخانههایعمومیگفت:کتابوکتابخانهامروزرقبایجدیداردوبایدباعلموآگاهیبهاستقبالتغییراتاینحوزهبرویمتابارفعموانعبتوانیمازظرفیتمناسبنیروهایانسانینهادکتابخانههادرراستایاعتلاینهضتکتابخوانیبهرهمندشویم.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریساير حوزه ها
شناسه خبر: 629889